21
مرداد

ماموريت

توليد و تامين قطعات و مجموعه های پرسی خودرو  در كلاس جهانی  با اولويت گروه خودرو سازی سايپا