21
مرداد

ارزش

نگاه تاثير گذار در راستاي منافع مالی

مشتری مداری  و تلاش برای منافع ذی نفعان

نو آوری  و خلاقيت

احترام به محيط زيست

حفظ كرامت انسانی

آموزش ( فردی ،شغلی  و سازمانی )

كارآفرينی و ارتقای  سازمانی

شايسته سالاری ،شايسته پروری ، شايسته گزينی