21
مرداد

چشم انداز

گسترش  و توسعه مداوم  توليد قطعات پرسی  و مجموعه سازی  مورد نياز صنعت خودرو  با قابليت رقابت  در بازار جهانی