26
شهریور

شمس الدين مومني-1378

شمس الدين مومني

سطح تحصيلات : كارشناسي مهندسي دريايي

سال تولد: 1333

تاريخ انتصاب1381

سوابق:

بيش از بيست سال فعاليت در ماشين سازي اراك
شركت نفت و گاز پارس
پروژهاي نفتي و گازي كشور