21
تیر

ابراهیم قلی پور _1401

ابراهیم قلی پور

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد: 1354

تاريخ انتصاب1401