26
شهریور

علي محمد قلي ها-1388

علي محمد قلي ها

سطح تحصيلات :

سال تولد: 1359

تاريخ انتصاب1388

سوابق:

مدير كل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
معاون فني و مهندسي راه آهن