16
سپتامبر

علي محمد قلي ها-۱۳۸۸

علي محمد قلي ها

سطح تحصيلات :

سال تولد: ۱۳۵۹

تاريخ انتصاب۱۳۸۸

سوابق:

مدير كل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
معاون فني و مهندسي راه آهن