26
شهریور

محمد علي جبرئيلي-1392

محمد علي جبرئيلي

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد: 1338

تاريخ انتصاب۱۳۹2

سوابق:

رئیس قالب ابزار گروه خودروسازی سایپا

مدیر مو نتاژ گروه خودروسازی سایپا

قائم مقام تولید گروه خودروسازی سایپا

مدیرعامل اروند خودرو

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا

نماینده کارکنان شركت سایپا در شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا