26
شهریور

سیدمهدی حسینی پور-1399

سيد مهدی حسینی پور

سطح تحصيلات :کارشناسی مدیریت کسب و کار
و کارشناسی ارشد مدیریت تحول

سال تولد۱۳61

تاريخ انتصاب۱۳۹9

سوابق: