• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

خودرو تیبا2

تیبا2

شرح قطعه
• مجموعه گلگير جلو راست و چپ ۲۱۱،۲۳۱
• مجموعه سقف فلزي212
• مجموعه تانلی تیبا
• رويه پنل درب جلوراست و چپ
• رويه پنل درب عقب راست و چپ
• رويه ساید راست و چپ
• آستري درب موتور
• آستري پنل درب جلوراست و چپ
• تقویت ستون A راست و چپ
• كفی جلو و عقب
• رويه درب پشت
• رويه درب موتور