• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

سالن مجموعه سازي

خطوط مجموعه سازي

سالن مجموعه سازي (Hemming)

اين سالن به عنوان دومين سالن توليدي شركت سايپا پرس در مساحتي قريب به ۵۸۰۰ مترمربع در ضلع غربي شركت واقع شده است و از خطوط توليد مجموعه درب جلو و عقب چپ و راست خودرو پرايد، خط توليد مجموعه درب موتور خودرو پرايد و خط توليد مجموعه درب صندوق خودرو پرايد تشكيل شده است.

خطوط توليد مجموعه درب جلو و عقب چپ و راست خودرو پرايد

اين خطوط توليد شامل ۷ مرحله توليدي است. در ابتدا كليه قطعات تقويتي آستري و كلاف با عمليات جوشكاري نقطه‌اي در دو مرحله مونتاژ مي‌گردند، سپس جهت آب بندي، عمليات چسب كاري در دربهاي جلو و عمليات سيلر كاري در دربهاي عقب انجام مي‌ شود. در مرحله بعد رويه به آستري توسط پرس هيدروليكي همينگ شده و بعداز بستن لولاها، جهت برطرف نمودن تمامي فواصل خالي بين قطعات كلاف و آستري و رويه و همچنين تثبيت موقعيت كلاف بر روي قطعه آستري و رويه، جوشكاري برنج صورت مي‌گيرد. در پايان براي برطرف نمودن هرگونه خط و خش عمليات پرداختكاري انجام مي‌پذيرد. اين خطوط داراي سه شيفت كاري با ظرفيت توليد ۵۲۰ قطعه در هر شيفت مي‌باشند.

خط توليد مجموعه درب صندوق خودرو پرايد

اين خط توليد شامل ۵ مرحله مي‌باشد. در ابتدا تمامي قطعات تقويتي و لولاها با استفاده از جوشكاري نقطه‌اي روي آستري مونتاژ مي‌شوند. در مرحله بعدي عمليات سيلرزني بصورت دستي بر روي آستري درب صندوق عقب انجام گرفته و سپس عمليات چسب كاري روي رويه درب انجام مي‌شود و پس از قرار دادن آستر روي رويه درب، مجموعه براي عمليات همينگ به داخل پرس هدايت مي گردد و در پايان جهت برطرف نمودن هرگونه دفرمگي و خط و خش عمليات پرداختكاري انجام مي‌پذيرد. اين خط داراي سه شيفت كاري با ظرفيت توليد ۴۶۰ قطعه در هر شيفت مي‌باشد.

خط توليد مجموعه درب موتور خودرو پرايد

اين خط داراي ۴ مرحله توليدي بوده و مشابه خط توليد مجموعه درب صندوق خودرو پرايد است با اين تفاوت كه مرحله چسب كاري در اين خط وجود ندارد. اين خط داراي سه شيفت كاري با ظرفيت توليد ۵۲۰ قطعه در هر شيفت مي‌باشد.

كارگاه مكاترونيك :

كارگاه مكاترونيك اين شركت همواره تلاش دارد با توجه به پتانسيل ها و توانمندي هاي موجود در معاونت فني پشتيباني و جذب همكاري از ساير واحدهاي شركت، بستري مناسب جهت پيشبرد اهداف در زمينه هاي تعميرات(تعمير قطعات مورد نياز مستهلك و بازگشت مجدد آن به خطوط توليدي و يا ساير تجهيزات با هدف برگشت سرمايه)، داخلي سازي قطعات و تجهيزات حساس و منحصر به فرد مورد نياز، انجام پروژه هاي بهبود و ايجاد، به منظور افزايش ظرفيت توليد خطوط و يا كنترل بهتر، فعاليت هاي خدماتي(مشاوره به ساير واحد ها و در صورت لزوم پشتيباني فني جهت ارائه مشخصات فني و راه اندازي خطوط توليدي و ساير تجهيزات)، ارائه دوره هاي آموزشي (در زمينه هاي اتوماسيون صنعتي، مكانيك صنعتي، رباتيك، قالب ابزار و تاسيسات مكانيكي و برقي با متد بين المللي در داخل شركت و قابل ارائه در گروه سايپا)، ايجاد دانش، قابليت هاي جديد و … فراهم نمايد.