• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

برشكاری

شرکت سایپاپرس با داشتن یک خط بلنکینگ ، یک خط C.T.L و چندین دستگاه گیوتین مرکز برشکاری گروه سایپا بوده و سالانه بالغ بر 80 هزار تن ورق در این شرکت برشکاری می‌شود. خط بلنکینگ این شرکت که در گروه سایپا منحصر به فرد بوده و برشکاری اوراق فرم‌دار با قالب، همراه با واشینگ را بر عهده دارد، سالانه بالغ بر 50 هزار تن ورق را برش داده و علاوه بر مصرف داخل شرکت، جهت تولید قطعات پرسی به شرکتهای پرسکاری گروه نیز ارسال می نماید.