• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

خودرو L90

L90

شرح قطعه
• قطعه داخلی درب جلو راست و چپ
• قطعه داخلی درب عقب راست و چپ
• بدنه جانبی جلو راست و چپ
• بدنه جانبی عقب راست و چپ
• كفی جلو راست و چپ
• گلگير جلو راست و چپ
• رويه درب عقب سوراخ دار راست و چپ
• رويه درب جلو سوراخ دار راست و چپ
• قطعه داخلي بدنه جانبي عقب راست و چپ
• سقف
• رويه درب موتور
• رويه درب صندوق
• قطعه عقبی كفی جلو و عقب (محفظه زاپاس)
• قطعه جانبي كفي عقب راست و چپ
• قطعه جانبي ركاب راست و چپ
• مجموعه گلگیر جلو راست و چپ