17
بهمن

رکورد تولید 5 سال اخیر سایپاپرس برای دومین بار در سال جاری شکسته شد

با تدبیر، تلاش، همت و همدلی مدیریت و همه همکاران گرانقدر در آذرماه سال جاری با تولید یک میلیون ۸۷۱ هزار قطعه و مجموعه، برگ زرین دیگری بر کارنامه سایپاپرس افزوده شد.

مهندس ابراهیم قلی پور مدیرعامل شرکت سایپاپرس با اعلام این خبر گفت: با توجه به تاکید مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا مبنی بر توسعه حداکثری بهره وری منابع و امکانات با اهتمام ویژه همه همکاران و اجرای برنامه های متعدد بهبود، تولیدات سایپاپرس در آذرماه سال جاری به یک میلیون و ۸۷۱ هزار قطعه و مجموعه پرسی رسیده و رکورد تولیدات این شرکت طی ۵ سال اخیر برای دومین بار متوالی در سال جاری شکسته شد.

مدیرعامل سایپاپرس یادآور شد: افزایش تولید به میزان ۵۷۹ هزار قطعه در خطوط پرسکاری، یک میلیون و ۶۶ هزار در خطوط برشکاری و ۲۲۶ هزار مجموعه در خطوط مجموعه‌سازی به ثبت رسیده و انشاا… در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه بیشتر تولیدات وتحقق کاملتر اهداف خواهیم بود.