19
مرداد

تزریق دوز چهارم واکسن کرونا در شرکت سایپاپرس

در ادامه اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت سایپاپرس، با پیگیری‌های صورت گرفته و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، کارکنان شرکت دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کردند.
به گزارش روزنگار سایپاپرس، همزمان با شیوع سویه جدید کرونا و همه گیری قابل توجه آن در کشور، با دستور و تاکید مدیریت ارشد سایپاپرس سلامت کارکنان مورد توجه ویژه قرار گرفته و خدمات حمایتی، فرهنگی و آموزشی در این زمینه به کارکنان ارائه شد.
براساس این گزارش: اقدامات گسترده ای برای مهار و کنترل این بیماری و ایجاد محیط کاری امن در سطح شرکت انجام شد که می توان به اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، گندزدایی و ضدعفونی کردن محیط های مختلف، تجهیزات و سالن‌های تولیدی، محیط های ستادی و محوطه شرکت اشاره کرد.
در کنار ایمن‌سازی محیط کار، واکسیناسیون کارکنان در دستور کار قرار گرفته و در چندماه اخیر بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر از کارکنان دوز اول و دوم واکسن را دریافت نمودند و در حال حاضر نیز تمامی کارکنان دوز چهارم را دریافت نمودند.
امیدواریم با تزریق واکسن و رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی بزودی از این بحران عبور کنیم.